Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Ketogeen Instituut Nederland als je behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of specialist.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier
 • ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Jouw gegevens kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen of een betaling kan verwerken.
 • Als je je emailadres achterlaat bij de download en om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, gebruik ik dit adres om je de nieuwsbrief te kunnen versturen.
 • De virtual assistant en webbouwer hebben inzicht in de gegevens die je achterlaat voor de nieuwsbrief, Keto Leefstijl Lijsten en de Insulineresistentie Check. Ook zij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens volgens de AVG.
 • De gegevens die je achterlaat bij aanmelding voor een cursus worden gebruikt voor de financiële administratie en voor het versturen van informatie over de cursus en de nieuwsbrief.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.
Wil je contact met me over jouw privacy? Mail me op info@ketogeeninstituut.nl.