Algemene voorwaarden Ketogeen Instituut Nederland

Mevrouw L. Blikkenhorst, handelend onder de naam Ketogeen Instituut Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50052810 en is gevestigd aan Waterwerk 41, 3063 HB te Rotterdam.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ketogeen Instituut Nederland.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opleiding, training, cursus of het examen bijwoont op eigen initiatief.
6. Diensten: de dienst die Ketogeen Instituut Nederland levert, is het verzorgen van (online) opleidingen, begeleiding en/of coaching en cursus met betrekking tot ketogeen therapie/dieet.
7. Dienstverlener: Ketogeen Instituut Nederland, de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Ketogeen Instituut Nederland.
8. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende Opleiding.
9. Opdrachtgever: de Consument die of het Bedrijf dat Ketogeen Instituut Nederland heeft aangesteld, projecten aan Ketogeen Instituut Nederland heeft verleend voor Diensten die door Ketogeen Instituut Nederland worden uitgevoerd, of waaraan Ketogeen Instituut Nederland een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ketogeen Instituut Nederland, alsmede voorstellen van Ketogeen Instituut Nederland voor Diensten die door Ketogeen Instituut Nederland aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ketogeen Instituut Nederland.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ketogeen Instituut Nederland, elke Overeenkomst tussen Ketogeen Instituut Nederland en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ketogeen Instituut Nederland wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ketogeen Instituut Nederland aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ketogeen Instituut Nederland is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Ketogeen Instituut Nederland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Ketogeen Instituut Nederland is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Ketogeen Instituut Nederland het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ketogeen Instituut Nederland gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
a. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
b. De startdatum van de Opleiding;
c. De voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
d. De eventuele toelatingseisen voor de Opleiding;
e. De prijs van de Opleiding;
f. De wijze van betaling van de Opleiding;
g. De duur van de Opleiding.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Ketogeen Instituut Nederland zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ketogeen Instituut Nederland heeft aanvaard door invulling van een online aanmeldingsformulier – op de website https://ketogenicsinstitute.com/ – en verzending daarvan aan Ketogeen Instituut Nederland, waarop Opdrachtgever op haar beurt een ontvangstbevestiging zal krijgen van Ketogeen Instituut Nederland.
2, Bij een (potentiele) Overeenkomst tussen Ketogeen Instituut Nederland enerzijds en Opdrachtgever zijnde een Bedrijf anderzijds geldt een totstandkomingsvoorwaarde. Deze totstandkomingsvoorwaarde houdt in dat ten tijde van het sluiten van de (potentiele) Overeenkomst Opdrachtgever zijnde een Bedrijf (en/of de Deelnemers ten behoeve van het sluiten van een dergelijke overeenkomst) aan de door Ketogeen Instituut Nederland gestelde (voor)opleidingseisen voldoet.
3. Ketogeen Instituut Nederland heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door Ketogeen Instituut Nederland te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is behaald. Ketogeen Instituut Nederland zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.
4. Ketogeen Instituut Nederland is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Ketogeen Instituut Nederland kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ketogeen Instituut Nederland ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als Ketogeen Instituut Nederland kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ketogeen Instituut Nederland nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige restitutie van de overeengeomen vergoeding.

Artikel 6 Annulering
1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te annuleren. Dit recht vervalt op het moment dat de Opdrachtgever zijnde een Consument eerstens heeft ingelogd op de door Ketogeen Instutuut Nederland verstrekt online inlogportaal. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf het recht de Overeenkomst te annuleren. Dit kan kosteloos geschieden tot het moment van betaling door de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geschied. Nadat de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf de betaling van de door Ketogeen Instituut Nederland heeft voldaan, kan er niet meer kosteloos geannuleerd worden. Indien Opdrachtgever zijnde een bedrijf twee maanden voor aanvang van de dienstverlening c.q. de startdatum annuleert, behoudt Ketogeen Instituut Nederland het recht op 25% van het factuur bedrag. Geschiedt annulering een maand voor de startdatum, dan behoudt Ketogeen Instituut Nederland het recht op 50% van het factuurbedrag.
2. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Ketogeen Instituut Nederland. Als startdatum van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door Ketogeen Instituut Nederland met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Ketogeen Instituut Nederland.
3. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten.
4. Voor aanvang van de Dienst, dient Opdrachtgever zijnde een Consument een voorschot te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van Ketogeen Instituut Nederland is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Ketogeen Instituut Nederland verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd, waarbij in beginsel de kosten voor de dienstverlening die niet door het voorschot worden gedekt aan de Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht op basis van de vaste tarieven waarmee Ketogeen Instituut Nederland werkt.
5. Voor aanvang van de Dienst, doet Ketogeen Instituut Nederland aan Opdrachtgever zijnde een Bedrijf een factuur toekomen die tijdig – ergo: binnen 14 dagen na facturatie – dient te worden voldaan. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beeindiging in beginsel niet gerestitueerd.
6. Onverminderd de voorgaande leden is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens Ketogeen Instituut Nederland verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Ketogeen Instituut Nederland hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
7. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Uitvoering van de dienstverlening
1. Ketogeen Instituut Nederland zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ketogeen Instituut Nederland staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Ketogeen Instituut Nederland staat er voor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
3. De Overeenkomst op basis waarvan Ketogeen Instituut Nederland de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ketogeen Instituut Nederland aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ketogeen Instituut Nederland heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
5. Bij de uitvoering van de Diensten is Ketogeen Instituut Nederland niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ketogeen Instituut Nederland, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6. Ketogeen Instituut Nederland is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Nimmer is Ketogeen Instituut Nederland in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ketogeen Instituut Nederland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ketogeen Instituut Nederland recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 Onderwijsmateriaal
1. Ketogeen Instituut Nederland stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de Opleiding tijdig wordt verstrekt, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
2. Toegang tot het onderwijsmateriaal zal in beginsel geschieden door de Opdrachtgever toegang te verstrekken tot het online opleidingsportaal van Ketogeen Instituut Nederland, door de Opdrachtgever de voor toegang daartoe benodigde inloggegevens te verstrekken. Verstrekking van de inloggegevens geschiedt op de startdatum.
2. Alle door Ketogeen Instituut Nederland gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer Ketogeen Instituut Nederland heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Ketogeen Instituut NederlandKetogeen Instituut Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ketogeen Instituut Nederland verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ketogeen Instituut Nederland niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Ketogeen Instituut Nederland is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ketogeen Instituut Nederland verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ketogeen Instituut Nederland voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Ketogeen Instituut Nederland kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ketogeen Instituut Nederland gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zijnde een Bedrijf is verplicht de afsluitende vragen per module/eindvragen te maken. Indien de Deelnemer zijnde een Bedrijf dit – om wat voor reden dan ook – verzuimt te doen, heeft de Deelnemer zijnde een Bedrijf geen toegang tot de eindtoets. De Deelnemer zijnde een Consument is verplicht fysiek aanwezig te zijn op de bijeenkomst waarop de eindtoets wordt afgelegd.
5. Indien Deelnemer zijnde een Consument een los consult afneemt en zich daarvoor niet tijdig doch uiterlijk 24 uur voor aanvang afmeldt, worden de kosten hiervan bij de Deelnemer in rekening gebracht.
6. Deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, alsmede thuis de online modules te volgen.

Artikel 10 Inhoud van de Dienst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ketogeen Instituut Nederland de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
3. Indien Deelnemer verplicht is zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, bedrijfskleding etc.), zal Ketogeen Instituut Nederland Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
4. Deelnemer zal Ketogeen Instituut Nederland schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
5. Ingeval van ziekte of een (verlate) aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Ketogeen Instituut Nederland. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Ketogeen Instituut Nederland extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.
6. De gevolgen van verlate aanwezigheid en/of afwezigheid van een Deelnemer, komen voor rekening en risico van deze Deelnemer. Indien Deelnemer door verlate aanwerzigheid en/of afwezigheid lesstof ten aanzien van opleidingen, begeleiding en/of coaching en cursus mist, komt dit derhalve tevens voor rekening en risico van Deelnemer. Een en ander betekent dat Ketogeen Instituut Nederland geen inhaalmoment o.i.d. ten aanzien van het gemiste verzorgd.
7. Ketogeen Instituut Nederland heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
8. Indien een Deelnemer een online module of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van de Dienst en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat Deelnemer de Dienst in zijn geheel niet kan afronden.

Artikel 11 Examen en/of keuring
1. Indien een Dienst dient te worden afgesloten met een examen of keuring, dient Deelnemer altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteitsbewijs kan het voorkomen dat Deelnemer het examen of de keuring niet kan afleggen. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer.
2. Bij het afleggen van een examen of keuring is deelnemer altijd gehouden minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie. Indien Deelnemer niet op tijd verschijnt voor een examen of keuring, kan het voorkomen dat Deelnemer de deelname wordt ontzegd. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van Deelnemer.
3. Ketogeen Instituut Nederland wijst Opdrachtgever er op dat de uitvoering en beoordeling van examens en/of keuringen geschiedt door Ketogeen Instituut Nederland. Klachten over de uitvoering of inhoud van een examen of keuring dienen te worden ingediend bij Ketogeen Instituut Nederland.
4. Het door Ketogeen Instituut Nederland in het kader van de Opdracht gehanteerde prijzen zijn inclusief de kosten verbonden aan het afleggen van een examen en/of keuring.

Artikel 12 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ketogeen Instituut Nederland is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 13 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen.
3. Alle door Ketogeen Instituut Nederland verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Ketogeen Instituut Nederland totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Ketogeen Instituut Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen.
4. Ketogeen Instituut Nederland voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling in het geval van Dienstverlening aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, middels voldoening van de factuur. De betalingstermijn hiervoor bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenmaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ketogeen Instituut Nederland. Betaling in het geval van Dienstverling aan de Opdrachtgever zijnde een Consument geschiedt – bij afname van de 12-weken online cursus – bij aanvang van de Dienst middels online betaling. Indien de Opdrachtgever zijnde een Consument niet de 12-weken online cursus afneemt maar, bijvoorbeeld, een los consult, dan geschiedt betaling in beginsel achteraf. Ketogeen Instituut Nederland zal in een dergelijk geval aan Opdrachtgever zijnde een Consument een factuur doen toekomen.De betalingstermijn hiervoor bedraagt 14 kalenderdagen na facuurdatum. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenmaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ketogeen Instituut Nederland.
5. Ketogeen Instituut Nederland behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Ketogeen Instituut Nederland is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ketogeen Instituut Nederland zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Ketogeen Instituut Nederland meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Ketogeen Instituut Nederland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ketogeen Instituut Nederland de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ketogeen Instituut Nederland verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ketogeen Instituut Nederland tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Ketogeen Instituut Nederland op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
1. Ketogeen Instituut Nederland heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ketogeen Instituut Nederland gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Ketogeen Instituut Nederland is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Ketogeen Instituut Nederland is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ketogeen Instituut Nederland te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ketogeen Instituut Nederland lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht
1. Ketogeen Instituut Nederland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Ketogeen Instituut Nederland wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ketogeen Instituut Nederland, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ketogeen Instituut Nederland zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ketogeen Instituut Nederland of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ketogeen Instituut Nederland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ketogeen Instituut Nederland is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ketogeen Instituut Nederland alleen geacht te bestaan indien Ketogeen Instituut Nederland dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien het verrichten van diensten door Ketogeen Instituut Nederland leidt tot aansprakelijkheid van Ketogeen Instituut Nederland, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ketogeen Instituut Nederland. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van Ketogeen Instituut Nederland verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van Ketogeen Instituut Nederland komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ketogeen Instituut Nederland.
4. Ketogeen Instituut Nederland sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ketogeen Instituut Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Ketogeen Instituut Nederland voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ketogeen Instituut Nederland geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ketogeen Instituut Nederland.
6. Enige door Ketogeen Instituut Nederland opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ketogeen Instituut Nederland.
7. Het succesvol afronden van de Opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op Ketogeen Instituut Nederland rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ketogeen Instituut Nederland. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
8. Ketogeen Instituut Nederland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ketogeen Instituut NederlandKetogeen Instituut Nederland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ketogeen Instituut Nederland vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ketogeen Instituut Nederland binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ketogeen Instituut Nederland.

Artikel 19 Geheimhouding
Ketogeen Instituut Nederland en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ketogeen Instituut Nederland bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ketogeen Instituut Nederland is verkregen.

Artikel 20 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ketogeen Instituut Nederland waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Ketogeen Instituut Nederland en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ketogeen Instituut Nederland rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ketogeen Instituut Nederland. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ketogeen Instituut Nederland opgeleverde zaken, dient Ketogeen Instituut Nederland expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ketogeen Instituut Nederland rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 21 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ketogeen Instituut Nederland verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ketogeen Instituut Nederland zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Ketogeen Instituut Nederland van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.
3. Opdrachtgever vrijwaart Ketogeen Instituut Nederland voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Ketogeen Instituut Nederland voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ketogeen Instituut Nederland verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ketogeen Instituut Nederland van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen, cursussen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

Artikel 22 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ketogeen Instituut Nederland of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ketogeeninstituut.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ketogeen Instituut Nederland de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Ketogeen Instituut Nederland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Ketogeen Instituut Nederland en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Ketogeen Instituut Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ketogeen Instituut Nederland en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 29 april 2020